جدیدترین ستارگان بانی‌کستر

حسین لکزایی

بازیگر 27 گلستان

ایمان علیدوست

بازیگر تهران

امیر محمد حاجی

بازیگر 14 تهران

تهی هاشمی

بازیگر - خوزستان

ابوالفضل لشگری

بازیگر 14 اصفهان

سید علی اکبر عبداللهی

بازیگر 13 کرمان

نیلوفر حسن زاده

بازیگر 14 قم

رضا دهداری

بازیگر 16 فارس