جدیدترین ستارگان بانی‌کستر

سهیل خان نصیری

بازیگر فارس

زینب رضایی

13 تهران

دانیال پشته کشی

بازیگر 15 کرمانشاه

جاوید رضازاده

بازیگر 22 قم

پارسا کریمی

بازیگر 17 تهران