جدیدترین ستارگان بانی‌کستر

عسل لقائی

بازیگر 18 تهران

شقایق رضایی

بازیگر 30

حدیث صفرنژاد

بازیگر 23

سلیمان بهادری پاقلعه

بازیگر - خراسان-شمالی

حسن نعمتی

بازیگر 10 تهران

پارسا بنی اسمعیلیه

بازیگر 14 تهران

م زند

بازیگر 29 تهران