جدیدترین ستارگان بانی‌کستر

فاطمه ازادروستا

بازیگر البرز

رضا شهسواری

بازیگر 17 تهران

النا صبور

بازیگر 03 اصفهان

سمیرا رحمانی

بازیگر 23 تهران

آیناز رضایی

بازیگر 15 تهران

روژان نیازی

بازیگر 14 تهران