جدیدترین ستارگان بانی‌کستر

منصور میناییان نیکو

بازیگر 30 همدان

فائزه شیرعلی پور

بازیگر 17 تهران

دینا

بازیگر 14 تهران

مریم عباسی

بازیگر 30 آذربایجان-غربی

شهروز احمدی

بازیگر 14 تهران

اسرا خانی

بازیگر کردستان