ویدیوی تست بازیگری روژان امیری

  • امتیاز بانی‌کستر: 2.5
  • حس: 3
  • زبان بدن: 1
  • بیان: 2
  • کیفیت ویدیو: 4

تئاتر خیابانی خان هفتم رستم

صدایی آپلود نشده است.
رزومه وارد نشده است.

عضویت در خانواده بانی کستر

شما هم با عضویت در بانی کستر
به جمع هنرمندان بپیوندید

بانی کستری شو