تحلیل ویدیوی تست بازیگری الناز سنمار

  • امتیاز بانی‌کستر: 3
  • حس: 4
  • زبان بدن: 3
  • بیان: 1
  • کیفیت ویدیو: 4

تست بازیگری

صدایی آپلود نشده است.
رزومه وارد نشده است.

عضویت در خانواده بانی کستر

شما هم با عضویت در بانی کستر
به جمع هنرمندان بپیوندید

بانی کستری شو