Some text some message..

بایگانی نویسنده برای: banicaster

بازیگری در سکوت

بازیگری در سکوت

چگونه بدون صحبت کردن تأثیر بزرگی بگذاریم بازیگری تنها انتقال حس از طریق ادای کلمات نیست بلکه ژست و قیافه، حالت چهره، حرکت و زبان بدن نیز است. در شرح بازیگری در سکوت به شما میگوییم تکنیک‌های بازیگری این امکان را به شما می‌دهد که بیشتر خودتان را نشان دهید، احساس‌های بیشتری داشته و معتبر و اصیل باشید. در نتیجه

ادامه مطالعه