تهیه کننده برای تئاتر

تئاتر
مازندران
ایجاد کننده فراخوان: امیرحسین بزرگزاده
3 روز تا پایان فراخوان

شرح پروژه:

اثری به نام <<صبحی که خورشید طلوع نکرد >> آماده برای اجرا روی صحنه است.نیازمند یک تهیه کننده ی مناسب هستیم

تاریخ پروژه:

تاریخ نامعلوم

تخصص های مورد نیاز:

تهیه‌کننده

جنسیت: زن
رنج سنی: تمام سنین
استان: مازندران
شرح تخصص: کسی که بتونه به یه جوون اعتماد کنه

تهیه‌کننده

جنسیت: مرد
رنج سنی: تمام سنین
استان: مازندران
شرح تخصص: کسی که بتونه به یه جوون اعتماد کنه